Általános szerződési feltételek

PROYACHT SERVICES KFT. HAJÓ BÉRLETI SZERZŐDÉS - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


A Proyacht Services Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Danubius utca 14. 8. em. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-870794; adószám: 13740737-2-41; statisztikai számjel: 13740737-7734-113-01; rövidített cégnév: Proyacht Services Kft.;
képviseletre jogosult vezető tisztségviselő: Róth György Ede ügyvezető) 2020. január 1. napjától a visszavonásig hatályos Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF):

Értelmező rendelkezések

 1. Szerződés: A jelen ÁSZF-hez tartozó, a konkrét adatokat, fizetési feltételeket, a Bérlet időtartamát és a kapcsolattartókat, illetve más egyéb változó feltételeket tartalmazó, a bérleti jogviszonyt szabályozó dokumentum.
 2. Bérbeadó: A Proyacht Services Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Danubius utca 14. 8. em. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-870794; adószám: 13740737-2-41; statisztikai számjel: 13740737-7734-113-01; rövidített cégnév: Proyacht Services Kft.; képviseletre jogosult vezető tisztségviselő: Róth György Ede ügyvezető).
 3. Bérlő: A Szerződésben rögzített, hiteles adatok szerint azonosított, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően működő jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet, mely szerződéskötési képességgel és jogosultsággal rendelkező természetes személy képviselővel jár el vagy a Szerződésben rögzített, hiteles adatok szerint azonosított, Magyarország jogszabályai szerint cselekvőképes természetes személy.
 4. Bérleti időszak kezdete: a Szerződésben év, hónap, nap, óra és perc pontossággal feltüntetett, kezdési időpont, mely időponttól a Bérlő a Hajót jogosult átvenni a Bejelentkezés keretében.
 5. Bérleti időszak vége: a Szerződésben év, hónap, nap, óra és perc pontossággal feltüntetett befejezési időpont, mely időpontban a Bérlő a Hajót köteles átadni a Kijelentkezés keretében.
 6. Bérlet időtartama: A Bérleti időszak kezdete és a Bérleti időszak vége közti időtartam, beleértve a Szerződésben megjelölt év, hónap, nap, óra és perc pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési időpontot.
 7. Bejelentkezés: A Bérleti időszak kezdetén a Hajó Bérlő általi átvétele a Bérbeadótól - ideértve a felszerelések és tartozékok minőségi és mennyiségi ellenőrzését is.
 8. Kijelentkezés: A Bérleti időszak végén a Hajó Bérbeadó általi átvétele az Bérlőtől - ideértve a felszerelések és tartozékok minőségi és mennyiségi ellenőrzését is.
 9. Tartozéklista: a Hajó összes berendezési és felszerelési tárgyát, valamint azok működőképességét tartalmazó, a Szerződés 1. számú, elválaszthatatlan mellékletét képező lista.
 10. Foglaló: A Szerződés létrejöttekor a Bérbeadónak megfizetett pénzösszeg, amely a bérleti díjba beszámít. A teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszíti, a kapott foglalót pedig kétszeres mértékben köteles visszaadni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:185. §-ában foglaltak szerint.
 11. Hajóvezetői engedély: a hajózási képesítésekről szóló 15/2001 (IV. 27.) KöViM rendeletben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott képesítés, melyet az ellenőrző hatóságok elfogadnak a hajó vezetéséhez.
 12. Kormányos: a hajózási képesítésekről szóló 15/2001 (IV. 27.) KöViM rendelet, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, az ellenőrző hatóságok által elfogadható érvényes képesítéssel rendelkező természetes személy.
 13. Hajó: A víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011 (XI. 22.) NFM rendeletnek, illetve a víziközlekedésről szóló 2000 évi XLII. törvény, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározottaknak megfelelő, szükség esetén szakhatósági engedélyekkel rendelkező vízi jármű, beleértve a vitorlás hajót és az elektromos hajót egyaránt. A Hajó Bérbeadó tulajdonát képezi vagy Bérbeadó egyéb jogviszony alapján jogosult azt korlátozás nélkül bérbe adni.
 14. Kikötőhely: a Hajó állandó kikötőhelye, a Bejelentkezés és Kijelentkezés mindenkori helyszíne. 

A szolgáltatás tárgya és igénybevételének feltételei

 1. Jelen Szerződés alapján Bérbeadó bérbe adja Bérlőnek a Szerződésben megjelölt és részletezett Hajót a Bérlet időtartamára.
 2. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben Hajóvezetői engedéllyel nem rendelkezik, úgy köteles Hajóvezetői engedéllyel rendelkező személy jelenlétét biztosítani a Bérlet időtartamára. Amennyiben Bérlő nem biztosítja Hajóvezetői engedéllyel rendelkező személy jelenlétét a Hajón, úgy a Hajóval a Kikötőhelyet nem hagyhatja el. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben Hajóvezetői engedéllyel rendelkező személy jelenlétét biztosítja és a Bérbeadótól szakképzett Kormány biztosítását nem igényli, úgy ez a személy, amennyiben több ilyen személy van, úgy – kétség esetén - mindegyik ilyen személy egyetemlegesen felelős a Hajó szakszerű kezeléséért és a víziközlekedés szabályainak betartásáért.
 3. Bérlő a Bejelentkezés megkezdése előtt köteles bemutatni Bérbeadónak a Kormányos Hajóvezetői engedélyét.
 4. A Hajót csak és kizárólag a Bérbeadó által jóváhagyott, érvényes Hajóvezetői engedéllyel rendelkező, a Hajó biztonságos vezetésére alkalmas személy kormányozhatja, megfelelő számú legénységgel. Az elégtelen gyakorlati tudásból eredő kárért a Bérlő korlátozás nélkül felel.
 5. Bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy a Bérlő által bejelentett Kormányos hajóvezetői tapasztalatát ellenőrizze, és annak hiányában kifogást tegyen, és a hajóvezetésre alkalmatlannak minősítve a Hajó vezetésétől eltiltsa. Amennyiben Bérbeadó nem él ezen jogával, úgy az nem érinti Bérlő felelősségét.
 6. Bérlő kérésére Bérbeadó szükség esetén szakképzett Kormányost közvetít, külön díjazás ellenében. A Kormányos kiközvetítése nem mentesíti a Bérlőt az óvadék letételének kötelezettsége és a Hajóval történő károkozás felelőssége tekintetében.
 7. Amennyiben Bérbeadónak felróható okból a szolgáltatást a megjelölt helyen és időben nem tudja teljesíteni, úgy törekszik arra, hogy 24 (huszonnégy) órán belül hasonló tulajdonságokkal rendelkező másik Hajót biztosítson a Bérlőnek. Ha Bérlő nem fogadja el a csereként felajánlott Hajót, úgy másik időpontban jogosult igénybe venni a szolgáltatást. Bérbeadó a Szerződés neki felróható nem teljesítése esetén sem kötelezhető Bérlő irányába kártérítés megfizetésére.
 8. A Bérbeadót a Bérlő által tévesen megadott adatokra visszavezethető késedelmes, vagy hibás teljesítésért, vagy nem teljesítésért semminemű felelősség nem terheli. Aktív foglalást érintő adatok módosítására Bérbeadó központi e-mail címén van lehetőség a Szerződés aláírását követő nyolcadik napig, azonban legfeljebb a Bejelentkezés időpontját megelőző ötödik napig.
 9. Bérlő köteles a víziközlekedésre vonatkozó szabályokat maradéktalanul betartani. A szabályok megszegéséért Bérlő korlátozás nélkül köteles felelősséget vállalni.

A Hajó átadás-átvétele

 1. Bérbeadó a Hajót rendeltetésszerű használatra alkalmas, üzemképes állapotban, a Tartozéklistán feltüntetett berendezési és felszerelési tárgyakkal együtt, kitakarított állapotban bocsátja a Bérlő birtokába a Kikötőhelyen, a Bejelentkezés időpontjában.
 2. Bérbeadó a jelen ÁSZF tartalmát köteles a Szerződés megkötése, valamint a Hajó átadás-átvétele előtt Bérlővel megismertetni.
 3. Bérlő köteles legkésőbb a Szerződésben rögzített Bérleti időszak végére Bérbeadónak, az átvételkori állapotnak megfelelően a Hajót a Kikötőhelyen visszaadni. Amennyiben a Bérleti időszak leteltekor Bérlő nem adja át a Hajót Bérbeadónak, úgy a bérleti díjnak megfelelő túlhasználati díj fizetésére kötelezhető.
 4. A Bérleti időszak végének időpontjában a Bérlő a Hajó használatának jogát elveszti. Amennyiben Bérlő a Bérleti időszak végének időpontjában nem tudja a Kikötőhelyen átadni a Hajót, így a Kijelentkezési kötelezettségének nem tud eleget tenni, úgy a felmerült többletköltségek (különösen.: túlhasználati díj, Kormányos díja, kiállási díj, stb.) megfizetésére kötelezhető.
 5. A Bérlő a Bejelentkezés keretében köteles a Hajó állapotát és felszereléseinek meglétét tételesen ellenőrizni, a Szerződést és a Tartozéklistát aláírni. Az aláírást követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Bérbeadónak nem áll módjában elfogadni. A Hajó és a felszerelések átvételekor észre nem vett, utólag bejelentett, Bérbeadónak hitelt érdemlően igazolható módon nem felróható hiányosságai nem jogosítják fel a Bérlőt arra, hogy alacsonyabb bérleti díj szerinti elszámolást kérjen.
 6. Bérbeadó a hajóval együtt rendelkezésre bocsátja a Kikötőhelyet, melynek keretében a kikötő házirendjéről és az általa nyújtott szolgáltatásokról tájékoztatást ad.
 7. Amennyiben Bérlő a Kikötőhelytől eltérő helyen kívánja a Hajót átvenni, vagy átadni, úgy Bérbeadó a Bejelentkezés, vagy a Kijelentkezés időpontját megelőző 5 (öt) nappal jelzett igényeket teljesíti. Az ennél később jelzett igényeket Bérbeadó nem köteles teljesíteni. Az eltérő helyen történő Bejelentkezés vagy Kijelentkezés többletköltségeit Bérlő köteles Bérbeadó részére megtéríteni. Amennyiben a Bérlő olyan helyszínt jelöl meg a Bejelentkezés vagy a Kijelentkezés helyszíneként, mely nem a Balaton vízterületén van vagy a Hajó tulajdonságai miatt nem alkalmas a Bejelentkezés, illetve a Kijelentés lebonyolítására, úgy a Bérbeadó jogosult megtagadni a megjelölt helyszínen történő Bejelentkezést vagy Kijelentkezést.

A szolgáltatás tartalma

 1. Bérlő köteles a Hajót, valamint annak berendezési és felszerelési tárgyait rendeltetésszerűen és kellő körültekintéssel használni, és megtenni mindent, ami az adott helyzetben általában elvárható abból a célból, hogy a Hajóban, valamint annak berendezési és felszerelési tárgyaiban kár ne keletkezzen.
 2. Bérlő a Hajót kizárólag a Balaton hajózás számára engedélyezett vízterületén jogosult használni, figyelembe véve a víziközlekedésre vonatkozó szabályok, más jogszabályok és a Hajó technikai adottságait (különös tekintettel a Hajó merülésére, figyelembe véve a sekélyebb partszakaszokat).
 3. Bérlő a Hajót nem jogosult harmadik személy részére albérletbe adni.
 4. Bérlő nem használhatja hajózási gazdasági tevékenység végzésére a Hajót.
 5. Havaria, műszaki probléma, meghibásodás, esetén Bérlő haladéktalanul köteles Bérbeadó kapcsolattartóját értesíteni azzal, hogy emberélet van-e veszélyben, milyen jellegű probléma lépett fel, valamint tett-e intézkedéseket a hiba elhárítására. Az életet, a testi épséget, illetve a vagyont veszélyeztető káresemény esetén a Bérlő haladéktalanul köteles értesíteni Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, amennyiben mentés szükséges. Hajótörés, illetve baleset vagy egyéb káreset esetén a Bérlő köteles rövid feljegyzést készíteni az események lefolyásáról, illetve a kikötői kapitányság, orvos, esetleg más hivatalos szerv igazolását kérni. A történtekről a Bérlőnek haladéktalanul értesítenie kell a Bérbeadót. A Hajó esetleges eltűnése, a hajózás lehetetlenné válása, a Hajó elkobzása vagy hatósági hajózási tilalom kivetése esetén a Bérlő szintén azonnal értesíti a Bérbeadót és a hatóságokat.
 6. Az esetleges mentés költségeit Bérlő köteles mind Bérbeadó, mind a mentésben részt vevő harmadik személyek részére megtéríteni.
 7. A Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Hajó oldalára, a vitorlákra, vagy egyéb felületekre jelzések vagy hirdetési anyagok, reklámok nem helyezhetők el. Bérbeadó és Bérlő reklámozásról külön szerződés keretében megállapodhatnak.

Bérleti díj, óvadék

 1. Felek a bérleti díj összegét a Szerződésben határozzák meg.
 2. Bérlő köteles a Szerződés aláírása időpontjában a bérleti díj Szerződésben megadott részének megfelelő összeget Bérbeadó részére megfizetni.
 3. A bérleti díjon felül, a Bérlő hajótípusonként különböző mértékű - 400.000 Ft, azaz négyszázezer forinttól - 1.000.000 Ft azaz egymillió forintig terjedő - óvadékot köteles a Bérbeadónak átadni a Hajó átvételekor. Az óvadékot Bérbeadó a Kijelentkezés időpontjában Bérlő részére visszaadja, kivéve, ha a Hajó Tartozéklista szerinti berendezései és felszerelései hiányosak, nem a Tartozéklista szerinti állapotban vannak vagy a Hajóban egyéb, a Bérlőnek felróható kár keletkezett.
 4. Amennyiben a Hajó Tartozéklista szerinti berendezései és felszerelései hiányosak, nem a Tartozéklista szerinti állapotban vannak vagy a Hajóban egyéb kár keletkezett vagy a Hajó bérbeadásával összefüggésben olyan költség merült fel, mely a Bérlőt terheli és melyet a Bérlő nem térített meg a Bérbeadó részére, úgy Bérbeadó jogosult az okozott kár, illetve költség mértékének megfelelő összeget az óvadékból levonni. A jelen rendelkezés nem érinti a Bérbeadó azon kárainak és egyéb költségeinek megtérítése iránti igényét, mely az óvadék összegéből nem fedezhető.
 5. Amennyiben az óvadékból történő levonásra a Bérlet időtartama alatt kerül sor, úgy a Bérlő köteles az óvadék összegét a 3. pontban rögzített mértékre feltölteni.
 6. Felek rögzítik, hogy a Szerződésben rögzített bérleti díj nem tartalmazza az üzemanyag és egyéb szükségleti cikkek, valamint a különszolgáltatások árát, a Kikötőhelytől eltérő helyszínen lévő kikötői díjakat stb.

Garanciális feltételek, kárfelelősség

 1. Amennyiben a Bérlet időtartama alatt a Hajó meghibásodik, úgy az ügyintézésre Bérbeadó köteles lehetőség szerint másik, azonos vagy hasonló paraméterekkel és felszereléssel rendelkező Hajót biztosítani (a továbbiakban: Cserehajó).
 2. Amennyiben a Cserehajó tulajdonságai lényegesen eltérnek a meghibásodott Hajó tulajdonságaitól, úgy Felek jogosultak a bérleti díjat módosítani.
 3. Amennyiben Bérbeadó nem tud Cserehajót biztosítani, úgy Felek jogosultak közös megegyezéssel a Bérleti időszak kezdetét, illetve végét módosítani, vagy Bérlő haladéktalanul elállhat a Szerződéstől, illetőleg felmondhatja azt.
 4. A Bérlő magatartása, mulasztása következtében, továbbá a Bérlő érdekkörében felmerülő meghibásodás esetén az 1-3. pontok nem alkalmazhatók, amennyiben a Felek ettől eltérően nem állapodnak meg.
 5. A Bérlő magatartása, mulasztása következtében, továbbá a Bérlő érdekkörében felmerülő meghibásodás esetén a javításhoz kapcsolódó összes költség Bérlőt terheli, és a bérleti díj visszatérítésére ilyen esetben nem jogosult. A költségek számításánál Bérbeadó nyilatkozata az irányadó. Amennyiben a jelzett költségek eltérnek a szokásos piaci ártól, úgy Bérlő kifogást nyújthat be Bérbeadó felé, a bizonyítás azonban őt terheli.
 6. Amennyiben Bérlő a javítás költségeit nem téríti meg Bérbeadó részére, úgy Bérbeadó jogosult a megfelelő összeget az óvadékból levonni, illetve, amennyiben az óvadék összege nem fedezi a javítás költségeit, úgy további követelést érvényesíteni Bérlővel szemben.
 7. A Bérlő magatartása, mulasztása, következtében bekövetkező, továbbá a Bérlő érdekkörében felmerülő kárt köteles Bérbeadónak megtéríteni.
 8. A harmadik személynek felróható kár esetén Bérlő közvetlenül a károkozóval szemben érvényesítheti követelését.
 9. Károkozás esetén Bérlőt terheli annak a bizonyítása, hogy a felmerült kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely kívül esik Bérlő tevékenységén.
 10. Bérlőt felelősség terheli a Hajóval elkövetett hajózási és egyéb szabálysértésekért, bűncselekményekért, amelyek miatt a Bérlet időtartamát követően is felelősségre vonható.
 11. A Hajóban a Bérlő hanyagsága vagy nem szakszerű irányítása folytán bekövetkezett sérülések átvizsgálási és javítási költségei szintén a Bérlőt terhelik.

Elállás, felmondás

 1. Bérlő 5 (öt) napos felmondási idővel jogosult felmondani a Szerződést, azonban a felmondási időre járó bérleti díjat köteles Bérbeadónak megfizetni. A fenti összegen felül a Bérbeadó részére a bérleti díjból megfizetett előleget a Bérbeadó bánatpénzként megtarthatja.
 2. Bérbeadó jogosult a Szerződéstől elállni, amennyiben a Bérlő a bérleti díj teljes összegét nem rendezi felé a Szerződésben rögzítetteknek megfelelően. Ebben az esetben a Bérlő köteles a Bérbeadó részére a teljes bérleti díj összegéből 50% meghiúsulási kötbért megfizetni. A Bérlő ezennel visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a Bérbeadó a számára korábban esetlegesen bármely jogcímen megfizetett összegből (előleg, foglaló, kaució) levonja a meghiúsulási kötbér összegét. Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy az előleg, illetve a kaució és a meghiúsulási kötbér különbözeteként fennmaradó összeget a bérlő bankszámlájára 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja, vagy azt részére készpénzben visszatéríti.
 3. Amennyiben Bérlő jelen ÁSZF vagy a Szerződés vonatkozásában súlyos szerződésszegést követ el, abban az esetben Bérbeadó haladéktalanul jogosult rendkívüli felmondással élni, ilyen oknak minősülnek különösen az alábbiak:
 • Amennyiben a Bérlő - annak ellenére, hogy a Bérbeadótól írásbeli vagy szóbeli figyelmeztetést és meghatározott türelmi időt kapott az orvoslásra (amennyiben ez lehetséges) - nem tesz eleget bármely egyéb, a jelen ÁSZF-nek vagy a Szerződésből eredő kötelezettségének.
 • Amennyiben a Bérlő a Hajót a szerződésszegő módon használja, vagy engedély nélkül harmadik félnek albérletbe adja.
 • Amennyiben Bérlő az óvadék feltöltési kötelezettségének nem tesz eleget.
 • A Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a Bérbeadónak megszűnik a Hajó feletti rendelkezési joga, abban az esetben a jelen ÁSZF-ben és a Szerződésben rögzített jogai minden további külön jognyilatkozat megtétele nélkül azonnali hatállyal megszűnnek és a Felek a bérleti díjjal időarányosan számolnak el.

Bérbeadó felelőssége

 1. Bérbeadó nem felel Bérlő és utasai életében vagy vagyonában bekövetkezett sérülés, baleset, kár esetén.
 2. Bérbeadó kijelenti, hogy a Hajó érvényes felelősség- és CASCO biztosítással rendelkezik, azonban a biztosítás nem terjed ki a hajótesten kívül bekövetkezett károkra, különösen: a vitorlázatra, futó- és merevkötélzetre, szerelvényekre. Nem terjed ki a biztosítás az utasok által a Hajóra vitt értéktárgyaira, személyes felszerelési tárgyaira. CASCO kárrendezés esetén a biztosítási önrész az óvadékból levonható. Abban az esetben, ha a biztosítás nem fedezi, illetve az önrész mértékét meghaladja a kár összege, úgy a Bérlő által letett óvadékból keres Bérbeadó kielégítést. Az óvadék által nem fedezett károkat Bérlő köteles téríteni. A károk számításának módjában és összegében Bérbeadó nyilatkozata az irányadó.
 3. Bérbeadó kizárja a felelősségét a harmadik személy felróható magatartásából vagy vis majorból (különösen: országos sztrájk, háborús-, katasztrófa-, vagy vészhelyzet, rendkívüli időjárási körülmény, járvány) eredő korlátozott szolgáltatásért.
 4. Bérbeadó a javításnak és a sérült, vagy eltört hajóalkatrészek cserélésének, a tőle elvárható gondossággal és a lehető legrövidebb időn belül köteles eleget tenni. A kereskedelemben kapható, raktáron lévő eszközök beszerzését a Bérbeadó a hiba, vagy károsodás részére való bejelentésétől számított 48 órán belül vállalja beszerezni. Azokért a beszerzésekért, amelyek a szállító, illetve gyártótól való megrendelést igényelnek Bérbeadó abban a határidőben való beszerzést vállalja, amit a gyártó, vagy a szállító a Bérbeadó megrendelése visszaigazolásában vállalni tud. Bérbeadó teljeskörűen eljár annak érdekében, hogy a fenti időtartam a lehető legrövidebb legyen.
 5. Felek rögzítik, hogy amennyiben a káreset a hajóval, vitorlásversenyen való részvétel kapcsán következik be - figyelemmel arra, hogy a hajó károsodásának esélye jelentősebb - továbbá a károsodás olyan mértékű, hogy a javítandó részek megrendelése és a javítás kivitelezése jelentős időtartamot vesznek igénybe, abban az esetben függetlenül attól, hogy a biztosító a káreseményt megtéríti-e vagy sem, a Bérlő a szállítási határidő esetlegesen nem várt időtartama, illetve a javítás időtartama miatt Bérbeadóval szemben nem támaszthat kártérítési, anyagi vagy más egyéb igényt.

Adatvédelmi rendelkezések

 1. A Bérbeadó az Bérlő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Bérbeadó a Bérlő adatait harmadik félnek nem adja ki, ide nem értve olyan harmadik személyt, aki a Szerződés teljesítésében közreműködik.
 2. A Bérbeadó a Bérlő adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

Záró rendelkezések

 1. A Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Veszprémi Járásbíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki, azzal, hogy a Felek közötti jogviszonyra a magyar jog, az eljárásra a magyar nyelv a kötelező erejű, függetlenül attól, hogy a Bérlő nem magyar. Amennyiben a Bérlő fogyasztónak minősül, úgy a jelen rendelkezés a fogyasztói szerződésekre vonatkozó jogszabályokkal együtt értelmezendő, és amennyiben a jogszabály ettől eltér, úgy a jogszabály szerint kötelesek a Felek eljárni.
 2. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó törvényes képviselőjét a Szerződés megkötése, valamint a Hajó átadás-átvétele és a Tartozéklista aláírása során meghatalmazott helyettesítheti.
 3. Jelen ÁSZF és a Szerződés valamely kikötésének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen kikötés helyébe olyan rendelkezésnek kell lépnie, amely leginkább megfelel a Felek szerződéskötéskori akaratának és jogszerű.
 4. A jelen ÁSZF-ben, valamint a Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jogszabályok, különösen a Ptk. rendelkezései irányadók.